Maciej Helis

Jestem absolwentem Wydziału Inżynierii Budowlano – Sanitarnej Politechniki Lubelskiej, Kierunek Ochrony Środowiska oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierunek Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. W swoim dorobku zawodowym pracowałem, jako specjalista/ekspert/koordynator projektów inwestycyjnych, specjalista/kierownik/dyrektor w dziedzinie finansów, inżynierii finansowej, controlingu, procesów restrukturyzacyjnych i biznesowych. Wykonałem osobiście lub jako członek zespołów roboczych ponad sto pięćdziesiąt różnego rodzaju analiz, ekspertyz, studiów wykonalności, biznes planów, audytów, planów rocznych, planów strategicznych, planów restrukturyzacyjnych oraz innych dokumentów o charakterze finansowo-biznesowym w kilkudziesięciu branżach.

    Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w tym m.in.:
  • w zarządzaniu finansowym przedsiębiorstwem (controling, budżetowanie, modelowanie finansowe, kontrola i restrukturyzacja finansowa),
  • w zarządzaniu złożonymi projektami infrastrukturalnymi w tym w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz budowlanym (przygotowanie, planowanie, wykonanie, nadzór, kontrola budżetowa, rozliczenie końcowe),
  • w doradztwie biznesowym i finansowym (analiza biznesowa, doradztwo strategiczne, inżynieria finansowa),
  • restrukturyzacji przedsiębiorstw i wdrażaniu planów naprawczych (audyt wewnętrzny, restrukturyzacja organizacyjno-biznesowa, usprawnienie i reorganizacja procedur, plan naprawczy, renegocjacje z wierzycielami)
  • w negocjowaniu warunków umów handlowych i prawnych,
  • w procedurach administracyjnych, prawnych jak i podatkowo-księgowych.

Pracowałem m. in. w Syn-Energia, Agropolgaz S.A. (CFO), P.R.I. POLAQUA S.A., TOMPOL S.A., TML Energy (CFO, doradca CEO), Elektrowniach Szczytowo Pompowych S.A. (obecnie PGE EO S.A.), Bioenergia ESP, UNITRA-UNIMA S.A. i in.

Poza pracą zawodową włączam się społecznie w działalność organizacji pozarządowych wspierając je swoją wiedzą i doświadczeniem. Od 2004 roku jestem Członkiem Zarządu Polskiej Izby Biomasy pełniąc nieprzerwanie funkcję Skarbnika trzecią kadencję, jestem również Członkiem Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (od 2009 roku). Angażuję się również, jako ekspert w prace zespołów roboczych w procesach legislacyjnych. Byłem członkiem Zespołu doradców Wice Premiera, Ministra Gospodarki działający w ramach Międzyresortowego Zespołu d.s. Realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” oraz członkiem Zespołu zadaniowego ds. wypracowania stanowiska w sprawie narodowego systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej w Polskiej Radzie Koordynacyjnej OZE.

Do góry