Akcje

Akcja jest papierem wartościowym inkorporującym w sobie prawa majątkowe i niemajątkowe przysługujące akcjonariuszom spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych. Akcja jest papierem wartościowym o charakterze udziałowym. Emisja akcji wiąże się z dopuszczeniem do struktury udziałowej spółki nowych wspólników. Nowy wspólnik obejmując akcje w przedsiębiorstwie liczy na wzrost ich wartości i udział w zyskach.

    Do praw majątkowych związanych z posiadaniem akcji zalicza się m.in.
  • prawo do dywidendy
  • prawo do udziału w majątku likwidacyjnym spółki
  • prawo poboru akcji nowych emisji.
    Do praw niemajątkowych (korporacyjnych) zalicza się z kolei m.in.
  • prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu akcjonariuszy (najwyższa władza w Spółce) i prawo do zabierania na nim głosu,
  • prawo do żądania informacji o stanie spółki
  • prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia,

Smart Venture S.A. obejmują akcje tylko w firmach, które mają duży potencjał wzrostu wartości i oczekuje średniorocznej stopy zwrotu z inwestycji na poziomie większym niż 20 %. Smart Venture S.A zakłada horyzont inwestycyjny nie dłuższy niż 5 lat.

Produkty powiązane z tym instrumentem finansowym:

 

Do góry