Obligacje

Obligacje to papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacje są instrumentem finansowym o charakterze dłużnym.

W praktyce oznacza to, że spółka która emituje obligacje pożycza środki finansowe od Obligatariuszy i zobowiązuje je się oddać w określonym terminie w przyszłości i zapłacić za pożyczony kapitał określone odsetki.

Smart Venture S.A. przygotowuje dla swoich klientów emisje obligacji i kompleksowo obsługuje cały proces. Smart Venture S.A. finansując swoich klientów zwraca szczególną uwagę aby stosowany instrument finansowy był dopasowany do potrzeb i możliwości danego przedsiębiorstwa. Emisja obligacji może mieć miejsce tylko wtedy kiedy z dużym prawdopodobieństwem będzie można założyć, że prognozowane przepływy finansowe w firmie pozwolą na spłatę obligacji w zakładanym dniu wykupu i terminowe regulowanie odsetek. Horyzont instrumentu musi być dopasowany do specyfiki podejmowanych inwestycji i prowadzonej działalności.

Produkty powiązane z tym instrumentem finansowym:

 

Do góry