Polityka Prywatności i zasady korzystania

§ 1 WŁAŚCICIEL PORTALU I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Właścicielem portalu www.svsa.pl oraz Administratorem Danych Osobowych zamieszczanych na portalu jest Smart Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-654), przy ul. Łagodnej 2 lok. 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000546901, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, NIP: 521-36-90-971, REGON: 360969511, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł (dalej zwana SVSA).

 

§2 ZASADY PODSTAWOWE

1. SVSA jest Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Portalu. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn.: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). oraz przepisami wykonawczymi. SVSA szanuje dane osobowe zarejestrowanych użytkowników.

2. SVSA deklaruje, iż dołoży wszelkich starań celem zapewnienia każdemu Użytkownikowi Portalu odpowiednie bezpieczeństwo jego danych, ponadto zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy oraz na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

3. SVSA deklaruje, iż dołoży wszelkich starań celem należytego wykonywania działań zapobiegających ingerencjom osób trzecich w prywatność użytkowników.

4. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera regulacje dotyczące praw autorskich do wszelkich utworów zamieszczonych na Portalu www.svsa.pl oraz ochrony danych osobowych użytkowników Portalu.

5. Niniejsza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do portalu www.svsa.pl, zasady zachowania poufności na Portalu udostępnione są wszystkim zainteresowanym użytkownikom, niezależnie od rejestracji na portalu.

6. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce Prywatności oraz we wszelkich innych dokumentach dotyczących prywatności, proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z portalu www.svsa.pl.

 

§3 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności SVSA posługuje się w jej treści następującymi określeniami:

 • a) Użytkownik - osoba odwiedzająca portal www.svsa.pl, zapoznająca się z zawartymi na nim informacjami, materiałami, analizami, danymi lub/i korzystająca z dostępnych na tych stronach formularzy oraz ankiet oraz osoby przesyłające za pośrednictwem zamieszczonych na Portalu formularzy określone informacje do SVSA,
 • b) Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku SVSA,
 • c) Integralność danych - określenie sytuacji, w której dane zachowują prawidłową postać podczas operacji takich jak odczyt, zapis, transmisja lub magazynowanie,
 • d) Portal – strona internetowa pod adresem www.svsa.pl
 • e) SAB – Smart Capital Investors Club

 

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników portalu są przechowywane w bazach danych, w których zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz ich integralność zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Zbiory danych osobowych osób rejestrujących się i przesyłających określone dane za pośrednictwem Portalu zostały zarejestrowane w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Celem uniknięcia powtórnej rejestracji osobom, których konta zostały zablokowane ze względu na niedozwolone korzystanie usług Serwisu Administrator może odmówić usunięcia danych. Podane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora.

5. Użytkownikowi portalu przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi danymi przechowywanymi przez SVSA, ponadto prawo do modyfikowania i uzupełnienia danych osobowych zamieszczonych w bazach SVSA. W każdym czasie Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych SVSA (w celu całkowitego usunięcia danych lub ich modyfikacji udostępniamy adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu kontaktu w tej sprawie oraz przesłania żądania). SVSA nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) użytkowników portalu www.svsa.pl.

6. Każdy użytkownik może wejść na Portal celem zapoznania się ze zgromadzonymi na portalu materiałami (tj. wszelkie artykuły, analizy, opracowania, poradniki, wywiady) informacjami na temat organizowanych wydarzeń oraz świadczonych usług bez konieczności podawania swoich danych osobowych (wyłącznie w zakresie w/w materiałów dostępnych dla użytkowników nie zarejestrowanych, w założeniu portal oferuje znacznie szersze możliwości w/w zakresie dla zarejestrowanych użytkowników).

7. SVSA zastrzega, że mogą zaistnieć okoliczności, kiedy dane osobowe użytkownika będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. Użytkownik każdorazowo w razie konieczności ujawnienia swoich danych osobowych zostanie poinformowany o konieczności ich udostępnienia oraz o sposobie ich wykorzystania, w konsekwencji ma zagwarantowaną możliwość podjęcia samodzielnej decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych osobowych.

8. Udostępnienie danych osobowych użytkownika Portalu jest wymagane w sytuacji rejestracji na portalu jako inwestor w bazie SAB lub w przypadku przedsiębiorców w zakresie niezbędnym do zgłoszenia za pomocą dostępnych formularzy informacji o prowadzonej działalności, potrzebach kapitałowych i zamierzonych przedsięwzięciach inwestycyjnych. Każdy zarejestrowany użytkownik ma dostęp w pełnym zakresie do wszelkich materiałów zgromadzonych na portalu, w szczególności do tych materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Użytkownik przy rejestracji jako przedsiębiorca, inwestor, osoba rejestrująca się na wydarzenie wypełnia stosowny formularz – dedykowany odpowiednio dla przedsiębiorcy lub inwestora. Zarejestrowany użytkownik – przedsiębiorca/inwestor może wyrazić zgodę na udostępnienie danych zamieszczonych w jego profilu innym – wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom (inwestorom oraz przedsiębiorcom).

9. Użytkownik zainteresowany udziałem w wydarzeniu organizowanym przez SVSA (np. udział w konferencji, seminarium lub szkoleniu) zobowiązany jest dokonać rejestracji on-line, w konsekwencji może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone.

10. Jeżeli użytkownik ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, (np. współpracownika), SVSA poczytuje, iż dysponuje on stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane osobowe ujawnił.

11. Dane udostępnione przez Użytkowników w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez SVSA tylko i wyłącznie zgodnie z niniejsza Polityką Prywatności, w celu realizacji zleconej przez Użytkownika usługi, organizacji uczestnictwa użytkownika w zdarzeniu, lub innym zgodnym z niniejszą Polityka Prywatności.

 

§5 WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszelkie treści związane z działalnością komercyjną SVSA mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Użytkownik informując za pośrednictwem portalu o woli zapoznania się z informacją handlową (w szczególności: materiały marketingowe i PR, newslettery, inne informacje związane z funkcjonowaniem sieci), tym samym wyraża zgodę na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z nim lub wskazaną przez niego osobą trzecią.

2. SVSA zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Użytkownikom portalu niezapowiedziane wiadomości (w szczególności informacje bezpośrednio dotyczące funkcjonowania portalu, niekomercyjne informacje jak np. życzenia, powiadomienia o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników portalu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać w/w informacji.

3. SVSA ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom, których zaangażowanie w realizację usługi jest nieodzowne (np. pracownicy/współpracownicy, partnerzy, instytucje finansowe, pocztowe, rządowe, firmy transportowe). Takie podmioty są zobowiązane korzystać z udostępnionych im danych osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji usług w imieniu SVSA oraz traktować dane osobowe użytkownika jako ściśle poufne.

4. Dane przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane również do utrzymywania lub rozwijania relacji biznesowych, a także w celu zapewnienia optymalnego świadczenia usług. SVSA może skontaktować się z Użytkownikiem w celu przeprowadzenia badania satysfakcji lub badania rynku.

5. Dane osobowe oraz informacje udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem portalu, udostępnione przez użytkownika podczas uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez SVSA, mogą być wykorzystane do celów marketingowych i PR. Dane te mogą być także udostępnione wybranym podmiotom trzecim, z którymi SVSA współpracuje przy dostarczaniu produktów i usług swoim klientom, oraz z którymi współpracuje w zakresie marketingu. Dane osobowe zostaną wykorzystane w powyższy sposób tylko w przypadku, w którym użytkownik wyrazi zgodę na takie działanie. Zgoda użytkownika poczytywana jest za zgodę na otrzymywanie informacji handlowych

6. SVSA może prowadzić rekrutację nowych pracowników/współpracowników/stażystów poprzez portal. Pozyskane w ten sposób dane osobowe kandydatów SVSA wykorzystuje wyłącznie na potrzeby własnej rekrutacji, zastrzegając sobie jednocześnie prawo wykorzystania tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacyjnego w zakresie wyżej wskazanym. Wypełniając formularz rekrutacyjny, Użytkownik tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SVSA w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych jak i po zakończeniu procesu rekrutacji w zakresie wskazanym powyżej. Zgoda ta obejmuje również załączone przez Użytkownika dodatkowe dokumenty (życiorys wraz ze zdjęciem, list motywacyjny, referencje, etc.).

7. SVSA udostępnia użytkownikom zarejestrowanym na portalu www.svsa.pl jako przedsiębiorca/inwestor ich profile, z których korzystają. Dostęp do w/w profili wymaga rejestracji i każdorazowo poprawnego logowania zarejestrowanego użytkownika. Informacje przekazywane za pośrednictwem profili SVSA może wykorzystywać między innymi do zarządzania relacjami biznesowymi. Przejawem takich działań może być w szczególności przesyłanie informacji handlowych, informacji produktowych, informacji marketingowych oraz ofert – za zgodą osoby posiadającej profil. SVSA zastrzega sobie prawo udostępniania danych osobowych oraz informacji swoim Partnerom lub dostawcom w celu realizacji usługi lub procesu, o ile nie zostały zastrzeżone dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności udostępnionych danych.

8. W określonych przepisami prawa polskiego okolicznościach SVSA może udostępniać lub przekazywać dane osobowe osobom trzecim, w szczególności w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na kradzieży tożsamości, na wniosek Użytkownika, w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją, likwidacją bądź rozwiązaniem SVSA, w innych podobnych okolicznościach. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

9. Portal może zawierać linki do stron WWW innych przedsiębiorstw/organizacji, SVSA nie ponosi odpowiedzialności za procedury i mechanizmy stosowane w tych przedsiębiorstwach/organizacjach odnośnie ochrony prywatności oraz za zawartość innych stron WWW.

10. SVSA przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez SVSA, a ponadto za zgodą Użytkownika mogą być przetwarzane przez SVSA w celach statystycznych, marketingowych.

 

§6 PLIKI COOKIES, ADRES IP

1. Ze względów technicznych oraz celem zagwarantowania użytkownikom sprawnego korzystania z Portalu, serwis www.svsa.pl korzysta z plików cookies zapisywanych automatycznie na komputerze użytkowników oraz zbiera informacje o adresie IP.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu:

 • a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać wersję językową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • c) utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
 • b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
 • c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
 • d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portali mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

9. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.

10. Portal używa cookies, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację.

11. Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego portal jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

12. Więcej informacji na temat plików cookies Użytkownicy mogą znaleźć pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl

 

§7 PRAWA AUTORSKIE

1. W przypadku umieszczenia na Portalu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), dalej „prawo autorskie” autor udziela SVSA nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w portalu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do SVSA w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością portalu oraz usunięcia z portalu.

2. Wszelkie prawa do Portalu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych i układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Materiały zamieszczone na portalu chronione są prawem autorskim, jakiekolwiek korzystanie z przedmiotowych materiałów dopuszczalne jest wyłącznie w celach niekomercyjnych, zgodnie z prawem oraz Polityką Prywatności. Korzystanie z nich w sposób sprzeczny z niniejszą Polityką Prywatności, w szczególności rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie (w szczególności na innych stronach WWW) i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej, pisemnej SVSA jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane na drodze postępowania sądowego.

3. Komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie przekazane przez odwiedzającego nie są traktowane jako poufne, Administrator nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Administratora w dowolny sposób, w szczególności w dystrybucji i marketingu.

 

§8 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. SVSA nie bierze odpowiedzialności za dane, komentarze, opinie, inne teksty użytkowników portalu.

2. SVSA nie bierze odpowiedzialności za treść artykułów, opracowań, poradników, wywiadów nadesłanych przez osoby współpracujące, odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie ich autorów.

3. SVSA nie bierze odpowiedzialności za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach portalu www.svsa.pl.

4. Portal www.svsa.pl może zawierać informacje nieaktualne lub niedokładne; SVSA nie ma obowiązku ich aktualizacji lub korekty, jakakolwiek zmiana lub aktualizacja może nastąpić bez powiadomienia użytkowników Portalu.

5. SVSA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód wynikających z nieumyślnych błędów lub opuszczeń w Serwisie. Użytkownik korzysta z portalu oraz zawartych w nim na własną odpowiedzialność.

6. SVSA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju treści zawarte na serwisach internetowych lub stronach, do których znajdują się odesłania na portalu www.svsa.pl.

7. SVSA zastrzega sobie prawo umieszczania na portalu www.svsa.pl treści reklamowych nie ponosząc odpowiedzialności za ich treść oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

8. SVSA nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innych nośników danych wynikłe z dostępu, korzystania z serwisu lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów.

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. SVSA jest właścicielem niniejszej Polityki Prywatności, w konsekwencji spółka zastrzega sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części.

2. Nowe brzmienie Polityki Prywatności obowiązuje od momentu opublikowania jej na portalu www.svsa.pl.

3. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 09 czerwca 2015 r.

 

Do góry